താരനും മുടികൊഴിച്ചിലിനും ഇതിലും നല്ല മരുന്ന് സ്വപ്നങ്ങളിൽ മാത്രം ../Malayalam Health Tips

6 months ago Comments Off on താരനും മുടികൊഴിച്ചിലിനും ഇതിലും നല്ല മരുന്ന് സ്വപ്നങ്ങളിൽ മാത്രം ../Malayalam Health Tips

.Dandruff prevention
ഈ അറിവിന്‌ കടപ്പാട് http://www.mathrubhumi.com/health/ayurvedam/%E0%B4%AE%E0%B5%81%E0%B4%9F%E0%B4%BF%E0%B4%AF%E0%B4%B4%E0%B4%95%E0%B4%BF%E0%B4%A8%E0%B5%8D-%E0%B4%86%E0%B4%AF%E0%B5%81%E0%B4%B0%E0%B5%8D%E2%80%8D%E0%B4%B5%E0%B5%87%E0%B4%A6%E0%B4%82-1.168504
Video Rating: / 5