യൂറിക് ആസിഡ് നിയന്ത്രിക്കാന്‍ -How to control uric acid /Malayalam Health Tips

7 months ago 6

ശരീരത്തില്‍ അമിതമായി യൂറിക് ആസിഡ് ഉല്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിന്റെഫലമായോ ശരിയായ അളവില്‍ ശരീരത്തില്‍ നിന്ന് പുരന്തല്ലപെടുകയോ ചെയ്യാത്ത സാഹചര്യത്തില്‍ രക്തത്തിലെ യൂറിക്ആസിഡിന്റെ അളവ് വര്ധിക്കുന്നതാണ്.