ေမာ္ဒယ္ လုလုေအာင္ ရဲ့ Fitness ႏွင့္ LifeStyle

5 months ago 27

ေဖ့ဘုတ္ (Facebook) လူမွဳစာမ်က္ႏွာ္ေပၚမွာ နာမည္ၾကီးလာတဲ့ ကခ်င္ ေမာ္ဒယ္မေလး လုလုေအာင္ ရဲ့ Fitness ႏွင့္ LifeStyle အေၾကာင္း။

Kachin model girl, Lu Lu Aung’s Fitness and LifeStyle

Introducing SmartBand from Sony – keep track of everything in your daily life, from how well you slept to how many calories you’ve burned. This innovative wristband from Sony comes with the Lifelog Android app to record how you interact with your world every day – all your calls, special moments, pictures, social activities, workouts, entertainment, and more, remembered forever.
Stylish, discreet, and waterproof, SmartBand lets you see your life as you live it.

Watch more Smart Accessories videos: http://goo.gl/oG3J1W
Find out more about Smartband: http://www.sonymobile.com/smartwear
Discover more and make it yours: http://bm.sonymobile.com/shop/swr10
Subscribe to the Sony Xperia YouTube channel: http://bit.ly/XperiaSubscribe